logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
CE.SA3.I3.P6
“Green and Carbon Neutral Building Transition Guide- Istanbul Model (Build4GreenIST) “ -Yeşil ve Karbon Nötr Binaya Geçiş Rehberi - İstanbul Modeli

İstanbul sera gazı emisyon envanterimizde en büyük yüzdeye sahip (%63) kaynağın sabit enerji olmasından yola çıkarak, şehirde bina enerji konusunda alınacak aksiyonları desteklemek amacıyla;  kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binaların yeşil ve karbon nötr olması adına bir kılavuz rehber oluşturulacak ve ayrıca sensörler vasıtasıyla seçilecek pilot bölgedeki konutlarda enerji tüketiminin izlenerek, enerjinin verimli kullanılması adına davranış değişikliğine yönlendirme yapılması

 • İstanbul’un Yeşil ve Karbon Nötr Binaya Geçiş Rehberi’ne sahip olması ve kentsel dönüşüm süreçlerinde kılavuz olarak kullanılabilmesi
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi 15 Karasal Yaşam 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I3.P7
İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı

 Yeşil Kentler Çerçeve Programı kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Yeşil Şehir Eylem Planı hazırlanması

 • Kenti iklim değişikliğine dirençli ve yeşil şehir tanımına uygun hale getirmek için karar alma süreçlerinin uzun vadeli fayda-maliyet analizinin yapılması ve önceliklendirmesi

 

6 Temiz Su ve Sanitasyon 7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi 15 Karasal Yaşam 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I3.P1
Hal ve Pazar Yeri Atıklarından Elektrik Enerjisi ve Kompost Üretilmesi

Hallerde ve pazar yerlerinde oluşan biyo-bozunur atıkların elektrik enerjisi ile komposta dönüştürülmesi ve akabinde üretilen elektriğin şehir akımına verilmesi ve gübre olarak üreticilere yeniden kazandırılması

 • Etkin atık yönetiminin sağlanması
 • Şehirdeki tarım üretiminin ve çiftçilerin desteklenmesi
 • Sürdürülebilir ekonominin desteklenmesi
 • Ek gelir katkısı
 • Kurum ve kuruluş ve perakende kanalında oluşan organik atığın kaynağında ayrıştırılarak teslim edilmesi
 • Çıkan kompostun verimliliğinin ölçümlenmesi
 • Muhtarlıklar tarafından sürecin denetlenmesi
 • Yenilenebilir enerji kaynağı ile elektrik enerjisi üretilmesi
2 Açlığa Son 7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 15 Karasal Yaşam
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I3.P2
Yeşil Çatılar

Kamuya ait alanlarda ve İBB binalarının çatıları üzerinde yeşil çatı ve solar çatı ortak uygulaması gerçekleştirilmesi

 • Mikro-klima etkisi ile ısı adası etkisinin azaltılması
 • Elektrik ve gaz maliyetlerinin azaltılması
 • Isı adası etkisinin azaltılması
 • Karbon salınımının azaltılması
 • Kent estetiğine katkı sağlanması
 • Şehir hava kalitesinin iyileşmesi
 • Çocuk ölçeğinden başlayarak farkındalığın artırılması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I3.P4
Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planının (SECAP) Geliştirilmesi

Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi kapsamında Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planı'nın (SECAP) geliştirilmesi

 • Sera gazı azaltımı (bölgede düşük karbona geçişin hızlandırılması) kapsamında, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği önlemleri ile CO2 emisyonlarının azaltılması
 • Adaptasyon (iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine uyum kapasitesinin artırılması) kapsamında, küresel ısınmanın getireceği değişime karşı hazırlıklı olunması ve dayanıklı bir yapı oluşturulması
 • Sürdürülebilir enerji (enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji) kapsamında, güvenilir ve uygun enerji dönüşümünün sağlanması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
EN.SA1.I1.P1
İBB Binalarında Akıllı Enerji Yönetimi

Kamu binalarında elektrik, su ve gaz gibi enerji bileşenlerinin verimli kullanılması amacıyla akıllı enerji yönetimi sisteminin hayata geçirilmesi

 • Enerji verimliliğinin artırılması
 • Enerji kaçak ve kayıplarının azaltılmasına katkıda bulunulması
 • Karbon ayak izinin küçültülmesine katkıda bulunulması
 • Cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması
 • Enerji maliyetlerinin azaltılması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA1.I2.P1
Akıllı Aydınlatma Sistemlerinin Takibi ve Yönetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm sosyal alan aydınlatmalarının tek bir merkezden kontrol edilebildiği, enerji tüketiminin takip edildiği ve anlık müdahale yapılabilen IoT tabanlı akıllı aydınlatma otomasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması

 • Vatandaşlarda güvenlik hissinin artırılması
 • Enerji verimliliğine olumlu katkı sağlanması
 • Farklı sosyal etkinliklere yönelik uygun aydınlatma seviyeleri sağlanabilmesi
 • Uzaktan kontrol, bakım ve arıza teşhis ile kesintisiz aydınlatma hizmeti ile bakım maliyetlerinin düşürülmesi
 • Çevreye duyarlı armatür kullanımı ile enerji tasarrufunun artırılması
 • Arızaların hızlı tespiti ve hızlı müdahelesi sonucu vatandaş memnuniyetinin artırılması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA1.I3.P1
Enerji Verimliliği Farkındalığını Artırma Eğitimleri

Şehirde vatandaşların verimli enerji kullanımı, tasarruf, yenilenebilir enerji, enerjiye yönelik devlet teşvikleri vb. konularında farkındalıklarının artırılması amacıyla farklı yaş gruplarına yönelik deneyim alanlarının ve eğitim materyallerinin hazırlanması

 • Vatandaş bilincinin artırılması ile bilinçli toplum oluşturulması
 • Enerji verimliliğine yönelik uygulamaların artması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA2.I1.P1
Yenilenebilir Enerji Kullanım Teşvikleri

Vatandaşların kendi hanelerine yenilenebilir enerji sistemleri kurması ya da entegre etmesi için konut sahipleri ile işlevsel ve çift taraflı ekonomik modeller belirlenmesi

 • Şehirdeki yenilenebilir enerji kullanımının artırılması
 • Yenilenebilir enerjiye dönüşüm için vatandaşların teşvik edilmesi
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA2.I1.P2
İstanbul Yenilenebilir Enerji Ar-Ge Merkezi

Yenilenebilir enerji kaynaklarının Ar-Ge’sine yönelik faaliyetleri tek bir çatı altında toplayacak bir merkezin kurulması

 • Yenilenebilir enerji kullanımının desteklenmesi
 • Yenilenebilir enerji alanında alınan patent sayısının artırılması
 • İstanbul’da yeni enerji teknolojilerinin uygulanmasını kolaylaştırması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA2.I1.P3
İBB’ye ait Alan ve Binalarda Yenilenebilir Enerji Kullanılması

Kamuya ait bina ve alanlarda yenilenebilir enerji uygulamaları yapılması

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması
 • Binaların dayanıklılığına ve devamlılığına katkı sağlanması
 • Fosil yakıt kullanımının ve karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlanması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA2.I1.P4
Hidrojen Teknolojisinden Enerji Üretimi

Doğada ve atmosferde bulunan bağıl hâldeki (su ve atmosferdeki nem gibi) hidrojenin (H2) yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla ayrıştırılıp, sıvılaştırılarak depolanması ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılması

 • Sürdürülebilir enerji kaynağının çeşit kazanması
 • Taşınabilir enerji kaynağı olması
 • Oluşan fazla ısıdan çevredeki yerleşim yerleri, seralar ve sanayi tesislerinde ısıtma ve soğutma amaçlı yararlanılabilecek olması
 • Yeşil hidrojenden elektrik üretimi ve karbon-nötr enerji maddesi
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA2.I1.P5
Arıtma Çamurlarının Termal Kurutma Sonrasında Çimento Fabrikalarında Ek Yakıt Olarak Kullanımı

 İstanbul'da toplanan atık çamurun yakılarak elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülmesi

 • Üretilen elektrik enerjisinin İSKİ'nin iç tüketiminde kullanılması
 • Oluşan fazla ısının hem atık çamurun kurutulmasında kullanılması hem de çevredeki yerleşim yerleri, seralar, sanayi tesislerinde ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA3.I2.P1
İstanbul Akıllı Enerji Yönetim Platformunun Kurulması

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kurum ve kuruluşlarının toplam enerji tüketimlerinin takip edilmesi ve enerji verimliliğine yönelik aksiyonların belirlenmesi

 • Kurum genelinde verimli enerji yönetimi sağlanması

 • Kurumların enerji tüketim verilerinin ve enerji uygulamalarının şeffaf bir şekilde paylaşılması

 • Mevcut tüketimlerin analiz edilmesi ile tesislere ait enerji tüketim tahminlerinin yapılabilmesi

 •  

  Yenilenebilir enerjinin tüketimi karşılama oranı belirlenmesi

 •  

  Aynı ölçekteki tesislerin kıyaslanabilmesi

 •  

  Anlık ölçümleme ile tüketim yönetiminin kontrol altında tutulması

7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Enerji