logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
MO.SA3.I1.P3
Decarbomile

Yeşil ulaşım araçları ve geliştirilecek yeni çözüm ve teslimat yöntemleri ile kentsel lojistiği karbondan arındırma yolculuğunda 10 farklı ülkeden 31 ortakla son kilometre lojistikte ICT ve IoT araçlarını içerecek bir iş birlikçi kentsel konsolidasyon çerçevesinin oluşturulması

 • Kentsel lojistikte yeşil ulaşım araçlarının kullanılması
 • Son kilometre lojistik süreçlerinin iyileştirilmesi
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Mobilite
PROJE
YO.SA1.I1.P3
Yeni Nesil Veri Odaklı Belediyecilik

İstanbul’un belirlenen kalkınma hedeflerine ulaşma yolculuğunda sosyal, ekonomik ve diğer hususlarda mevcut durumun ortaya çıkarılması ve izlenmesi, hizmet, yatırım ve karar alma politikalarında kullanmak üzere altlık oluşturulması, veriye dayalı karar verme süreçlerini desteklenmesinin sağlanması

 • Güncel, sürdürülebilir ve kapsamlı veriye dayalı yönetim modellerinin oluşturulması
 • Her türlü, sosyal, ekonomik ve diğer gelişme hedeflerinin belirlenmesi
 • Hizmetlerinin kalitesinin artırılması
 • Proje önceliklendirmeye destek sağlanması
 • Ekonomik fayda sağlanması
 • Karar vericiler için altlık oluşturulması
 • Eksikliklerin tespit edilebilmesi
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I1.P2
Akıllı Şehir Yönetişim Yapısı

Akıllı şehir inisiyatiflerinin yürütülmesi ve vizyonunun hayata geçirilmesi için gereken verimli paydaş yönetişimi ve etkin koordinasyonu sağlayacak yönetişim organizasyon yapısı olan Akıllı Şehir Yönetişim Platformunun oluşturulması

 • Akıllı şehrin ve paydaşlarının etkin yönetiminin sağlanması
 • Şehir sorunlarına daha uygun çözümler geliştirilebilmesine katkıda bulunulması
 • Şehrin uçtan uca entegre bir şekilde akıllandırılmasını sağlayacak iş birliklerinin teşvik edilmesi
 • Paydaşların akıllı şehir projelerine zaman, kaynak ve maliyet açısından rolünün artırılması
17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I1.P3
Kent Yönetim Merkezi

 İBB Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü ve yönetim merkezlerinin tek bir çatı altında entegrasyonunun sağlanması

 • Akıllı şehir yönetimi için kurulan alt merkezlerin koordinasyonunun artırılmasına katkıda bulunulması
 • Akıllı şehir yönetim süreçlerinin hızlandırılmasına katkıda bulunulması
 • Akıllı şehrin etkin ve verimli yönetiminin sağlanmasına katkıda bulunulması
17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I3.P2
İstanbul'un Gençleri

Şehir bütçesinin belirli bir bölümünün gençlerin yönetimine ayrılması ile gençlerin yerel yönetim ile iletişimlerinin güçlendirilmesi ve katılımcılığın artırılması

 • Gençlerin yerel yönetimde temsiliyetinin sağlanması
 • Şehir yönetiminde katılımcılığın sağlanması
 • Gençlerin ihtiyaçlarına yönelik fikirler geliştirilmesi
 • Gençlerin gelişimine ve liderlik becerilerine katkı sağlanması
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Yönetişim
PROJE
EK.SA1.I1.P2
KÖİ ile Kentsel Alan Yönetimi Fizibilite Çalışmaları

Kentsel alanlarda kamu faaliyet ve hizmetlerinin özel sektör tarafından üstlenileceği pilot projelere yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi

 • Büyük altyapı projeleri dışında KÖİ modelinin denenmesi
 • Özel sektöre yeni yatırım alanlarının açılması
 • Kentsel alanların canlandırılması ve yeni fonksiyonlarla kalkındırılması
 • Akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılmasına destek verilmesi
 • İBB'nin özkaynaklarının yetersiz kaldığı durumlar için ve hizmetin bir an önce vatandaşa sağlanmasının temin edilmesi
 • İBB'nin özel sektörle ekonomik iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve derinleştirilmesi
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA1.I1.P3
İstanbul Akıllı Şehir Projeleri KÖİ Ağı

KÖİ'ye özel tematik iş birliği platformu kurulması ve etkin olabilecek oyuncuların katılımının teşvik edilmesi

 • Akıllı şehir için projelerin duyurulması KÖİ projeleri için ortak bulmanın kolaylaştırılması
 • Yeni KÖİ projesi fikirleri için özel sektör ile etkileşim fırsatı sağlanması
 • KÖİ ile projelere ilişkin özel sektörün daha hızlı bilgilendirilebilmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA1.I2.P1
KOBİ Akıllı Şehir Çözümü Ödülü

Akıllı Şehir Proje yarışmaları düzenlenerek KOBİ’lerin akıllı şehir uygulamalarına katılımının artırılması, dereceye giren projelerin ödüllendirilmesi ve sürece dâhil edilerek projelerin geliştirilmesinin sağlanması

 • KOBİ’lerin akıllı şehir ekosistemine katılımının artırılması
 • Akıllı şehir çözümlerinde yerli ve uluslararası örneklerin değerlendirilmesi fırsatı
 • Daha iyi çözümler üretilmesinin teşvik edilmesi
 • Akıllı şehrin yerel ve uluslararası tanıtımının yapılması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA2.I1.P1
Akıllı Şehir Mükemmeliyet Ağı

Akıllı şehir çözümleri sunan KOBİ ve diğer şirketlerin belirlenmesi, yetkinlik alanlarının haritalandırılması, seviyelerinin tespit edilmesi ve Akıllı Şehir Mükemmeliyet Ağı’nın oluşturulması

 • Akıllı şehir projelerine yönelik kamu satın alma süreçlerindeki bürokrasinin azaltılması
 • KOBİ'lere rekabet imkânı sağlanarak yerli üretimin desteklenmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA2.I1.P2
İstanbul Akıllı Şehir Test Alanı

İstanbul'un uluslararası paydaşları için akıllı şehir çözümlerine ilişkin test imkânları sunan, şehrin akıllı şehir girişimlerinin çekim merkezi olarak lanse edilebileceği uluslararası iletişim kampanyalarının düzenlenmesi ve fiziksel olarak bu alanın girişimlere açık tutulması

 • Akıllı şehir çözümlerinin öncelikli olarak İstanbul’da uygulanmasının sağlanması
 • İstanbul akıllı şehrindeki gelişimlerin uluslararası alanda farkındalığının artırılması
 • İstanbul’un girişimciler için bir cazibe merkezi hâline getirilmesine katkıda bulunması
 • Akıllı şehir alanında üstün yetenekli çalışanların İstanbul’a çekilmesinin sağlanması
 • Şehrin uluslararası kabulünün desteklenmesi
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA2.I2.P4
İstanbul İş Kümeleri (Yaratıcı Endüstriler Platformu)

Yüksek katma değerli sektörlere yönelim kümelerin kurulması için küme kolaylaştırıcısı olarak hareket edilmesi

 • Üretimde katma değerin artırılması
 • İstanbul ve ülke ekonomisini güçlendirecek sektörlerin, firmaların daha fazla yatırım desteği almalarının sağlanması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Ekonomi
PROJE
IN.SA2.I1.P2
Tech İstanbul

İstanbul’un kentsel sorunlarına teknolojik ve inovatif çözümler geliştiren girişimlerin İBB ile yakından çalışmasını sağlayarak pozitif teknolojilerin İstanbul’dan dünyaya yayılmasının desteklenmesi

 • Girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi
 • Belediye hizmetlerinin inovatif girişimcilik çözümleri ile desteklenmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı İnsan
PROJE
BIT.SA2.I1.P3
Büyük Veri Platformunun Zenginleştirilmesi

Şehrin verimli yönetiminin sağlanması ve veri bazlı karar alma mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla tüm verilerin entegre edildiği ve veriden içgörüler oluşturulduğu büyük veri platformunun oluşturulması.

 • Şehirde geliştirilen hizmetlerin ve ürünlerin veriye dayalı olarak gerçekleştirilmesi
 • Veri bazlı karar alma mekanizmaları ile vatandaş odaklılığın sağlanması
 • Şehirde etkin veri yönetiminin sağlanması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
PROJE
FIN.SA1.I1.P3
Akıllı Şehir Proje Finansman Ofisi

Akıllı şehir projelerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde gerekli bilgi ve kaynak ihtiyacı için kurulacak uluslararası iş birliklerinin efektif bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi

 • Uzman proje ekipleri tarafından koordinasyon sağlanması
 • Toplam proje başvuru ve kazanım performans verimliliğinin artırılması
 • Projelere başvuruda bütünsel yaklaşım ve e faydanın gözetilmesi
 • Uluslararası projelerin itibara katkısı
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Finans