logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
CE.SA3.I1.P6
İstanbul Gürültü Haritaları ve Gürültü Eylem Planı

 İstanbul İli Stratejik Gürültü Haritalarının ve Gürültü Eylem Planının hazırlanması

 • Çevresel gürültü konusunda farkındalığın artırılması
 • Şehir planlamasının ve yapılaşmanın gürültü haritalarına göre yapılması
 • Gelecekte oluşabilecek çevresel gürültünün belirlenmesi
 • Çevresel gürültü sorununun yaşandığı yerlerde azaltım tedbirlerinin uygulanması
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I2.P3
Çevre Konusunda Farkındalık Oluşturmak ve Çevre Bilincini Geliştirmek için Etkinlikler

Farklı yaş grupları ile yapılacak programlar ile çevre konusunda duyarlılığın kent yaşamına entegre edilmesi, çevreye duyarlı, sürdürülebilir kent yaşamına katkı sağlaması

 • Çocuklarda ve ailelerde çevre duyarlılığının günlük yaşama uyarlanması
 • Mesleki eğitimlerde çevre duyarlılığının kazandırılması
 • Mahalle bazında çevre sorunlarının tespit edilmesi
 • Mahalleden kent yönetimine çevre sorunlarının yönetiminin sağlanması
4 Nitelikli Eğitim 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I2.P3.1
Geleceğin Cesur Çevreci Çocukları

Belediye Başkanlığımızın "Yuvamız İstanbul" projesi kapsamında faaliyet Çocuk Etkinlik Merkezlerinde eğitim gören çocuklara 2022-2023 eğitim takviminde, çevre konusunda farkındalık oluşturulması ve çevre bilincini aşılamak için etkinlikler planlanması

 • Çevre bilgisi ve çevreye yönelik tutumun okul öncesi dönemde şekillenmeye başlaması, okul öncesi dönemde kazandırılan çevre bilincinin ileriki yıllarda da çevreye karşı olumlu tutum geliştirmede önemli yeri olduğu gerçeği ile çevreci nesiller yetişmesi
 • Okul öncesi çocuklar ve ailelerinde, çevrenin korunmasına yönelik bilinç düzeyinin artırılması
4 Nitelikli Eğitim 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I2.P3.2
Hafriyat Taşımacılarına Yönelik Bilgilendirme Eğitimi

Hafriyat taşımacıları kayıt altına alınarak çevre bilinci, yönetmelik ve idari yaptırım konusunda eğitim verilmesi

 • Her hafriyat şoförünün kayıt altına alınması ve havuz oluşturulması
 • Hafriyat şoförlerine çevre bilinci kazandırılması
 • Kayıt altına alınan şoförlerin takibi yapılacağı için kaçak dökümün engellenmesi
4 Nitelikli Eğitim 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I3.P6
“Green and Carbon Neutral Building Transition Guide- Istanbul Model (Build4GreenIST) “ -Yeşil ve Karbon Nötr Binaya Geçiş Rehberi - İstanbul Modeli

İstanbul sera gazı emisyon envanterimizde en büyük yüzdeye sahip (%63) kaynağın sabit enerji olmasından yola çıkarak, şehirde bina enerji konusunda alınacak aksiyonları desteklemek amacıyla;  kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binaların yeşil ve karbon nötr olması adına bir kılavuz rehber oluşturulacak ve ayrıca sensörler vasıtasıyla seçilecek pilot bölgedeki konutlarda enerji tüketiminin izlenerek, enerjinin verimli kullanılması adına davranış değişikliğine yönlendirme yapılması

 • İstanbul’un Yeşil ve Karbon Nötr Binaya Geçiş Rehberi’ne sahip olması ve kentsel dönüşüm süreçlerinde kılavuz olarak kullanılabilmesi
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi 15 Karasal Yaşam 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I3.P7
İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı

 Yeşil Kentler Çerçeve Programı kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Yeşil Şehir Eylem Planı hazırlanması

 • Kenti iklim değişikliğine dirençli ve yeşil şehir tanımına uygun hale getirmek için karar alma süreçlerinin uzun vadeli fayda-maliyet analizinin yapılması ve önceliklendirmesi

 

6 Temiz Su ve Sanitasyon 7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi 15 Karasal Yaşam 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I1.P3
Su Geçirgen Otoparklar ve Sert Zemin Alanları

Açık otoparklarda ve kaldırımlarda su geçirgenliği yüksek asfalt ve beton kullanımı ile yağmur suyundan etkin yararlanmak ve sel, taşkın gibi suyun çevreye yaratabileceği tahribatın engellenmesi

 • Yağmur suyunun yeraltı suyuna karışmasının sağlanması
 • Sel ve taşkın felaketlerinin önlenmesi
6 Temiz Su ve Sanitasyon 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I2.P1
Temiz Toplum Etkinlikleri

İstanbul’ un çeşitli bölgelerinde 7'den 70'e herkesin katılacağı koru ve orman gibi yeşil alanlarda çöp toplama etkinlikleri yapılması, sürdürülebilirlik ve çevre konularında toplumun bilinç düzeyinin artırılması, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında farkındalık oluşturulması

 • Etkinlik alanlarının çöplerden arındırılması
 • Katılımcılık ruhunun ortaya çıkması
 • Sürdürülebilir bir çevre için duyarlılığının ve çevre bilincinin geliştirilmesi
 • Kent sakinlerinin açık havada spor yapması
4 Nitelikli Eğitim 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I2.P2
Horizon 2020 AB Fonlu Pop Machina Projesi

Şehirlerde üretici mekânların (makerspace) yaratılması ve üretici (maker) toplulukların güçlendirilmesi ile iş birlikçi üretimin Avrupa’da döngüsel ekonomi için potansiyelinin gösterilmesi

 • AB projeleri kapsamında farklı şehirlerle ve akademik partnerlerle birlikte çalışılması, kurumsal kapasitenin değerlendirilmesi ve süreçlerin kıyaslanmasına imkân sağlanması
 • AB tarafından fonlanan projeler; odağında sürdürülebilir kalkınma amaçları bulunan, kapsayıcı çıktılar oluşturan projeler olmasından dolayı yerel yönetimlerin bu hedeflere somut adımlarla yaklaşmasına katkı sağlanması

Pop-Machina Projesi, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek ve döngüsel ekonomiyi desteklemek üzere atık materyallerden katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayarak sosyo-ekonomik gelişime katkı sunmayı hedeflemektedir.  Keşfet>

 

4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I3.P1
Yeşil Alanların Doğal Bitki Türleri ile Yenilenmesi

Peyzaj çalışmalarında iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına uygun olarak karbon özümseme oranı yüksek bitki türlerinin kullanılması

 • İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması
 • Biyoçeşitliliğin korunması
 • Endemik türlerin korunması
 • Yeşil alan miktarının artırılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi 15 Karasal Yaşam
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I3.P4
Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planının (SECAP) Geliştirilmesi

Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi kapsamında Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planı'nın (SECAP) geliştirilmesi

 • Sera gazı azaltımı (bölgede düşük karbona geçişin hızlandırılması) kapsamında, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği önlemleri ile CO2 emisyonlarının azaltılması
 • Adaptasyon (iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine uyum kapasitesinin artırılması) kapsamında, küresel ısınmanın getireceği değişime karşı hazırlıklı olunması ve dayanıklı bir yapı oluşturulması
 • Sürdürülebilir enerji (enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji) kapsamında, güvenilir ve uygun enerji dönüşümünün sağlanması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
IN.SA1.I1.P2
Öğrenen İstanbul

Teknoloji, dijital okuryazarlık başta olmak üzere eğitim ihtiyacı olan kişiler ile eğitimi verebilecek kişileri buluşturan ve/veya ihtiyaçların profesyoneller tarafından karşılandığı platformun oluşturulması

 • Teknolojik yetkinliğin güçlendirilmesi
 • Dijital okuryazarlık, bilgi iletişim teknolojileri kullanımının artırılması
4 Nitelikli Eğitim 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 13 İklim Eylemi
Akıllı İnsan
PROJE
GU.SA1.I3.P2
Doğal Afet ve Acil Durum Bilgilendirme Sistemi

 Doğal afet, aşırı hava kirliliği, aşırı hava durumu, aşırı yağış, su baskını, radyasyon yayılması, kimyasal tehlike gibi muhtemel tehlikeli durumların bölgedeki insanlara mobil cihazlar, TV ve radyolar aracılığıyla bildirilmesi

 • Aciliyet gerektiren durumlarda vatandaşlara hızlı bilgilendirme yapılabilmesi
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P1
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’nin Modernizasyonu

 Yaşanacak olası doğal afetler sonrası operasyonların yürütülmesini koordinasyonunu sağlayacak fiziki ve teknolojik altyapısının yenilenmesi

 • Afet yönetiminde koordinasyonun sağlanması
 • Paydaşlar arası bilgilendirme ve aktarım süreçlerinin hızlandırılması
 • Hızlı müdahale kabiliyetinin artırılması
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P2
Tsunami Eylem Planı Uygulama Projesi

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü-ODTÜ iş birliğinde tamamlanan Tsunami Tehlike ve Risk Analizi (2018) ve Tsunami Eylem Planları (2019) çalışmaları sonrası geliştirilen eylem planlarının uygulama projelerinin hayata geçirilmesi ve olası tsunami zararlarının azaltılması adına, tahliye yollarının hukuki kimliğe kavuşturulması (UKOME) ve uygulama projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar ile ilk olarak Büyükçekmece ilçesi pilot ilçe olarak seçilmiş, yönlendirici tahliye tabelaları ve farkındalık artırmaya yönelik bilgi panolarının yerleştirilmesine çalışmalar tamamlanmış, ayrıca Marmara Denizi’ne kıyısı olan diğer 16 ilçe için de UKOME süreci tamamlanmış olup sahada yapılacak uygulamalara yönelik süreç devam etmektedir

 • Halkın tsunami tehlikesine dair farkındalığının artırılması
 • Afet durumunda tahliye kapasitesinin artırılması
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P3
Deprem Erken Uyarı/Acil Müdahale Entegrasyonu

2019 yılında tamamlanan deprem hasar tahmini çalışmalarının güncel bina envanteri ve nüfus bilgilerini dikkate alacak şekilde güncellenmesi ayrıca tarihi/kültürel yapılar ile sanayi tesisleri gibi katmanlar ile ilgili deprem hasar tahmin analizlerinin yapılması ve İGDAŞ sismik ağında yer alan cihazların deprem erken uyarı ve acil müdahale sistemine entegrasyonun araştırılması ile İBB sistem altyapısına entegre web arayüz oluşturularak güncel deprem bilgilerinin izlenmesi amacıyla 2020 tarihinde imzalanan protokol kapsamında KRDAE ile çalışmalar yürültülmesi

 • Deprem nedeniyle oluşabilecek potansiyel kayıpların önlenmesi/azaltılması
 • Afet yönetiminde bilgi akışının merkezi bir şekilde sağlanması
 • Şehirdeki güncel bina/yapı envanterinin takibinin sağlanması
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P4
Afet ve Deprem Üssü – Mobil Deprem İletişim Merkezleri

İstanbul’u etkileyecek olası bir afetin önlenmesi amacı ile afet risk yönetimi sürecinin önemli bir bölümünü oluşturan; toplumun afetler konusunda farkındalığını artırmak adına Deprem Seferberlik Planı kapsamında İstanbul’un her iki yakasında Afet ve Deprem Üsleri’nin ve 39 ilçede Deprem İletişim Merkezlerinin hizmete alınması

 • Toplumun doğal tehlikeler, riskler ve afetler üzerine farkındalığının artırılması ve davranış becerisi kazandırılması
 • Deprem ve alakalı konularda halka yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi ve daha güvenli bir gelecek inşa edilmesine katkı sağlanması
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P5
Görüntü İşleme ile Sel / Taşkın Tespit ve Erken Uyarı Sistemi

Çok katmanlı yapay sinir ağları ve görüntü işleme teknikleri ile su taşkını olabilecek tünel, mazgal, kanal alanlarının kameralardan alınacak görüntülerle otomatik tespiti ve uyarılması

 • Vatandaş memnuniyetinin artırılması
 • Olası taşkın ve sel durumlarında yetkili birimlere müdahale için zaman kazandırılması
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P6
Hızlı Tarama Yöntemleri ile Binaların Deprem Risk Tespitinin Yapılması

 2000 yılı öncesi konut tipi binaların hızlı tarama teknikleri ile deprem analizlerinin yapılması

 • İstanbul genelinde riskli yapıların tespiti ile vatandaşların depreme karşı bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P7
İBB Mülkiyetindeki Binaların İncelenmesi

 İBB mülkiyetinde veya kullanımında olan binaların deprem yönetmeliğine uygun olarak analiz edilmesi

 • Olası bir deprem sonrası kamu hizmetlerinin devamlılığının sağlanması
 • Deprem sonrası oluşabilecek maddi ve manevi hasarların minimum düzeye indirilmesi
 • Olası deprem riskine karşı kamu çalışanlarımızın ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması adına önlem faaliyetlerinin geliştirilmesi
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P8
Yapı Sağlığı Sistemleri ile Bina İncelemesi

 Deprem durumunda kamu hizmetlerinin aksamaması için hizmet binalarının sismik davranışlarının incelenmesi

 • Büyük bir deprem sonrasında şiddet dağılımı, bölgesel hasar tahminleri ve takiplerinin sağlanması
 • Büyük bir deprem sonrasında kamu hizmetlerinin aksamaması
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P9
Kritik Altyapıların Belirlenmesi ve İzlenmesi

Afet durumunda yaşam kalitesinin devamlılığını sağlayacak kritik yapıların (köprü, viyadük, kamu binaları, hastaneler, havalimanları vb.) belirlenerek afet öncesinde ve sonrasında izlenmesi

 • İstanbul’un dayanıklılığının artırılmasına katkı sağlanması
 • Kritik altyapı envanterinin oluşturulması
 • Afet sonrası müdahale etkinliğinin ve koordinasyonunun artırılması
1 Yoksulluğa Son 13 İklim Eylemi 15 Karasal Yaşam
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P10
Fiber Optik Dağıtık Akustik Algılama Sistemi Tabanlı Erken Uyarı ve İzleme Sistemi (FOTDES)

İstanbul (ve çevresini) etkileyecek olası depreme dair deniz tabanında ve karada uzanan fiber optik (F/O) kabloların Dağıtık Akustik Algılama (DAS) teknolojisi ile tehlike arz eden şiddetli depremlerin tespitinin kısa sürede yapılarak, kritik altyapı ve ulaşım sistemleri için önlem alınması hususunda zaman kazanılmasını sağlayacak deprem erken uyarı teknolojisinin geliştirilmesi

 • FOTDES deprem erken uyarı teknolojilerinin geliştirilmesiyle beklenen büyük Marmara depreminde İGDAŞ gaz dağıtım şebekesinde gazın zamanında kesilmesi, kritik altyapı ve ulaşım sistemleri için önlem alınarak ikincil afetlerin önlenmesine katkı sağlanması
 • Metro, tren, fabrikalar, hava araçlarının yönetilmesi gibi alanlarda erken uyarı sinyallerinin kullanılması can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi

 

1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik