logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
EK.SA3.I1.P3
Sistem Mezuniyeti

Sosyal destek sistemi içerisinde yer alan vatandaşların hakları konusunda bilgilendirilip gerekli sosyal hizmet çalışmalarıyla birlikte nihayetinde iş ve meslek sahibi olmalarının sağlanması, vatandaşlara dirençli ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına giden yolun gösterilmesi

 • Vatandaşların hakları konusuna bilinçlenerek güçlenmesi
 • Vatandaşların öz bakım ve hane yönetimi konularında bilinçlenerek güçlenmesi
 • Ekonomik güçlenme ile beraber İBB’nin diğer şube müdürlükleri ve birimleriyle koordinasyon hâlinde vatandaşlara psikososyal yönden güçlenmeleri yolunda hizmetlerin sağlanması
 • Sosyal hizmet çalışmaları yürütülerek vatandaşların nihayetinde iş ve meslek edinmelerine destek olunması
 • Vatandaşların dirençli ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına yönelik bilinçlenmesi
 • Sosyal ve ekonomik desteklere duyulan ihtiyacın azalması
 • Kent yoksulluğunun azaltılması
1 Yoksulluğa Son 4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 10 Eşitsizliklerin Azaltılması
Akıllı Ekonomi
PROJE
YA.SA1.I2.P4
Askıda Fatura Kiosk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirmiş olduğu Askıda Fatura uygulaması kapsamında İstanbullu vatandaşların projeye olan farkındalığını artırmak, bağış yapmak için daha erişilebilir ve daha hızlı ödeme yapılabilme imkânı sağlayan kioskların İstanbul’un belirli noktalarına konumlandırılacak donanımlardır

 • Bağışların hızlı bir şekilde yapılabilmesi
 • 4G bağlantısı sayesinde ve 220V ile çalışabilmesinden dolayı düşük altyapı ihtiyacı olması
 • Kolay taşınabilir donanım olmasından dolayı farklı lokasyonlarda kullanılabilmesi
1 Yoksulluğa Son
Akıllı Yaşam
PROJE
IN.SA2.I2.P1
Engelsiz 1 İstanbul

Engelli envanteri temel alınarak; mahalle, ilçe, şehir kademelenmesi ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde engelli vatandaşların her bir alanda ihtiyaçlarına cevap verebilecek en az bir mekânın erişilebilirliğinin güvence altına alınması

 • Engelli vatandaşların hayatlarının kolaylaştırılmasına ve hayat standartlarının artırılmasına katkı sağlanması
 • Engelli vatandaşların şehir hayatına katılımlarının desteklenmesi
 • Engelli vatandaşların sağlık gibi kritik durumlarda erişilebilirlik sorunlarının ortadan kalkmasına katkı sağlanması
1 Yoksulluğa Son 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı İnsan
PROJE
GU.SA4.I1.P1
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’nin Modernizasyonu

 Yaşanacak olası doğal afetler sonrası operasyonların yürütülmesini koordinasyonunu sağlayacak fiziki ve teknolojik altyapısının yenilenmesi

 • Afet yönetiminde koordinasyonun sağlanması
 • Paydaşlar arası bilgilendirme ve aktarım süreçlerinin hızlandırılması
 • Hızlı müdahale kabiliyetinin artırılması
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P2
Tsunami Eylem Planı Uygulama Projesi

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü-ODTÜ iş birliğinde tamamlanan Tsunami Tehlike ve Risk Analizi (2018) ve Tsunami Eylem Planları (2019) çalışmaları sonrası geliştirilen eylem planlarının uygulama projelerinin hayata geçirilmesi ve olası tsunami zararlarının azaltılması adına, tahliye yollarının hukuki kimliğe kavuşturulması (UKOME) ve uygulama projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar ile ilk olarak Büyükçekmece ilçesi pilot ilçe olarak seçilmiş, yönlendirici tahliye tabelaları ve farkındalık artırmaya yönelik bilgi panolarının yerleştirilmesine çalışmalar tamamlanmış, ayrıca Marmara Denizi’ne kıyısı olan diğer 16 ilçe için de UKOME süreci tamamlanmış olup sahada yapılacak uygulamalara yönelik süreç devam etmektedir

 • Halkın tsunami tehlikesine dair farkındalığının artırılması
 • Afet durumunda tahliye kapasitesinin artırılması
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P3
Deprem Erken Uyarı/Acil Müdahale Entegrasyonu

2019 yılında tamamlanan deprem hasar tahmini çalışmalarının güncel bina envanteri ve nüfus bilgilerini dikkate alacak şekilde güncellenmesi ayrıca tarihi/kültürel yapılar ile sanayi tesisleri gibi katmanlar ile ilgili deprem hasar tahmin analizlerinin yapılması ve İGDAŞ sismik ağında yer alan cihazların deprem erken uyarı ve acil müdahale sistemine entegrasyonun araştırılması ile İBB sistem altyapısına entegre web arayüz oluşturularak güncel deprem bilgilerinin izlenmesi amacıyla 2020 tarihinde imzalanan protokol kapsamında KRDAE ile çalışmalar yürültülmesi

 • Deprem nedeniyle oluşabilecek potansiyel kayıpların önlenmesi/azaltılması
 • Afet yönetiminde bilgi akışının merkezi bir şekilde sağlanması
 • Şehirdeki güncel bina/yapı envanterinin takibinin sağlanması
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P4
Afet ve Deprem Üssü – Mobil Deprem İletişim Merkezleri

İstanbul’u etkileyecek olası bir afetin önlenmesi amacı ile afet risk yönetimi sürecinin önemli bir bölümünü oluşturan; toplumun afetler konusunda farkındalığını artırmak adına Deprem Seferberlik Planı kapsamında İstanbul’un her iki yakasında Afet ve Deprem Üsleri’nin ve 39 ilçede Deprem İletişim Merkezlerinin hizmete alınması

 • Toplumun doğal tehlikeler, riskler ve afetler üzerine farkındalığının artırılması ve davranış becerisi kazandırılması
 • Deprem ve alakalı konularda halka yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi ve daha güvenli bir gelecek inşa edilmesine katkı sağlanması
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P5
Görüntü İşleme ile Sel / Taşkın Tespit ve Erken Uyarı Sistemi

Çok katmanlı yapay sinir ağları ve görüntü işleme teknikleri ile su taşkını olabilecek tünel, mazgal, kanal alanlarının kameralardan alınacak görüntülerle otomatik tespiti ve uyarılması

 • Vatandaş memnuniyetinin artırılması
 • Olası taşkın ve sel durumlarında yetkili birimlere müdahale için zaman kazandırılması
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P6
Hızlı Tarama Yöntemleri ile Binaların Deprem Risk Tespitinin Yapılması

 2000 yılı öncesi konut tipi binaların hızlı tarama teknikleri ile deprem analizlerinin yapılması

 • İstanbul genelinde riskli yapıların tespiti ile vatandaşların depreme karşı bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P7
İBB Mülkiyetindeki Binaların İncelenmesi

 İBB mülkiyetinde veya kullanımında olan binaların deprem yönetmeliğine uygun olarak analiz edilmesi

 • Olası bir deprem sonrası kamu hizmetlerinin devamlılığının sağlanması
 • Deprem sonrası oluşabilecek maddi ve manevi hasarların minimum düzeye indirilmesi
 • Olası deprem riskine karşı kamu çalışanlarımızın ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması adına önlem faaliyetlerinin geliştirilmesi
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P8
Yapı Sağlığı Sistemleri ile Bina İncelemesi

 Deprem durumunda kamu hizmetlerinin aksamaması için hizmet binalarının sismik davranışlarının incelenmesi

 • Büyük bir deprem sonrasında şiddet dağılımı, bölgesel hasar tahminleri ve takiplerinin sağlanması
 • Büyük bir deprem sonrasında kamu hizmetlerinin aksamaması
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P9
Kritik Altyapıların Belirlenmesi ve İzlenmesi

Afet durumunda yaşam kalitesinin devamlılığını sağlayacak kritik yapıların (köprü, viyadük, kamu binaları, hastaneler, havalimanları vb.) belirlenerek afet öncesinde ve sonrasında izlenmesi

 • İstanbul’un dayanıklılığının artırılmasına katkı sağlanması
 • Kritik altyapı envanterinin oluşturulması
 • Afet sonrası müdahale etkinliğinin ve koordinasyonunun artırılması
1 Yoksulluğa Son 13 İklim Eylemi 15 Karasal Yaşam
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P10
Fiber Optik Dağıtık Akustik Algılama Sistemi Tabanlı Erken Uyarı ve İzleme Sistemi (FOTDES)

İstanbul (ve çevresini) etkileyecek olası depreme dair deniz tabanında ve karada uzanan fiber optik (F/O) kabloların Dağıtık Akustik Algılama (DAS) teknolojisi ile tehlike arz eden şiddetli depremlerin tespitinin kısa sürede yapılarak, kritik altyapı ve ulaşım sistemleri için önlem alınması hususunda zaman kazanılmasını sağlayacak deprem erken uyarı teknolojisinin geliştirilmesi

 • FOTDES deprem erken uyarı teknolojilerinin geliştirilmesiyle beklenen büyük Marmara depreminde İGDAŞ gaz dağıtım şebekesinde gazın zamanında kesilmesi, kritik altyapı ve ulaşım sistemleri için önlem alınarak ikincil afetlerin önlenmesine katkı sağlanması
 • Metro, tren, fabrikalar, hava araçlarının yönetilmesi gibi alanlarda erken uyarı sinyallerinin kullanılması can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi

 

1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik