logo
Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Alan Stratejisi

BİT uygulamaları ile hizmetlere katma değer sağlanması, yatırımlara ve projelere BİT bakış açısı kazandırılarak birlikte işleyen, entegre çözümlere olanak veren bütüncül bir yaklaşım kurgulanması akıllı şehir çözümlerinin hayata geçirilmesinde önemli bir yere sahiptir.

BİT alanının kamuda önceliklendirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde Ar-Ge desteklerinin artması, genç nüfusun BİT temelli çözümlere talebinin artması, BİT eğitimlerinin şehirde yaygınlaşması, BİT insan kaynağı maliyetinin bölge ülkelerine göre nispeten düşük olması, şehir ölçeğinde güçlü mobil iletişim alt yapısının olması, BİT temelli hizmetlerin halk tarafından talep oranının yüksek olması bu etkinleştiricinin güçlü yönlerini oluşturmaktadır.

Stratejiler oluşturulurken BİT iş ortamlarına yönelik teşviklerin olmasından, veri merkezi yatırımların artırılmasından, IoT, bulut bilişim, büyük veri analitiği konularına artan ilgiden, açık veri kavramının şehir kapsamında içselleştirilmesi çabasından ve akıllı şehir platformunun oluşturulmasından faydalanılmıştır.

BİT uygulama ve izlenmesine yönelik teşviklerin artırılması, sektördeki nitelikli ve yetenekli insan kaynağının artırılması, özel sektörün kısıtlı BİT yatırımları, kurumların veri yönetimi, fiber optik, LPWA network altyapısının IoT’yi destekleyecek şekilde daha fazla yaygınlaştırılması İstanbul’un bu alanda gelişmeye açık noktaları olarak değerlendirilmiştir.

Kurumlardaki ortak sorunları aşmak üzere mikro ölçekte silo yapıda çözümlere odaklanılması ve mükerrer çözümlere yatırımlardan kaçınılması, kurumlar arası süreç ve veri entegrasyon olgunluğunun yükseltilmesi, çözümlerin ve kurumların dijitalleşmesi ile siber güvenliğin artmasına odaklanan stratejiler belirlenmiştir.

Stratejik Amaç ve Hedefler

SA1.  Gelişmekte Olan Yeni Nesil Teknolojilerin Faydasını Öngörmek ve Yaygınlaşırmak
  • İnsiyatif 1- Gelişmekte Olan Yeni Nesil Teknolojilerini Şehir Hizmetlerine Uygulamak
SA2.  Akıllı Şehir Teknoloji Olgunluk Seviyesini Artırmak ve Şehir  südürülebilirliğini Sağlamak 
  • İnisiyatif 1- Akıllı Şehir Üstyapısını Kurmak
  • İnisiyatif 2- Akıllı Şehir Altyapısını Zenginleştirmek ve Ortak Haberleşme Omurgası Kurmak